İşbu kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin bilgilendirme, KING CITY OTELCİLİK VE TURİZM  TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz, size ve 3.kişilere ait kişisel verileri aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işleyerek muhafaza edeceğimiz konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ŞİRKET tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Şirketimizin kişisel verilerin korunması ve gizliliğine ilişkin politikası KVKK’na uygun şekildedir. Şirketimizin yürüttüğü ticari faaliyet sırasında kişisel verileriniz şirketimiz tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlanmak niyetiyle; şirketimizi ve tesislerimizi ziyaret ettiğinizde, internet sitemizi veya sosyal medya kanallarımızı/mecralarımızı ziyaret ettiğinizde, şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Sizlerden rızanızla ya da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında ifade edilen hukuka uygunluk nedenleri gereği elde edilmiş kişisel verileriniz;

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve sunulması,
 • Şirketimizin sunmuş olduğu hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi ve kalite politikamızın geliştirilmesi, talep ve şikâyetlerini ileten Kişisel Veri Sahipleri ile iletişime geçilmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması,
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirketlere ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.),
 • Şirketimizden talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili sizlere bilgilendirme yapmak,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini ve
 • Mevzuattan kaynaklı bir yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla yetkili kuruluşlara bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Veriler; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; teknik ve sair yöntemlerle, çağrı merkezi, Şirket internet sitesi, sosyal medya kanalları, rezervasyon kanalları, mobil uygulama gibi muhtelif yollardan toplanarak, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerinin eksiksiz ve doğru şekilde ifa edilebilmesi için elde edilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Şirket veya Şirket tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

ŞİRKET, Kanun’un 10.maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Kanun’un 11.maddesi uyarınca Kişisel Veriler’i alınan kişiler;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 • Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ŞİRKET’E iletebilirsiniz. Yapacağınız yazılı başvuru kapsamında kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi “Mahmutbey mah. Halkalı cad. No:102-106 34218 Bağcılar-İstanbul” adresine bizzat elden iletebilir, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla” imzaladıktan sonra, güvenli elektronik imzalı formun [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderebilir, Noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Rıza Gerektirmeyen Haller

ŞİRKET, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, aşağıda belirtilen şartlardan birinin varlığı halinde, kişinin açık rızası almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkına sahiptir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusu sıfatıyla ŞİRKET’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan ŞİRKET’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.